Dator- och nätverksteknik

OBS ny uppdaterad version från 2022 tillgänglig HÄR

Kurskod: DAODAC0 100 poäng
Kursen dator- och nätverksteknik omfattar punkterna 1—4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Se skolverkets hemsida.

Sedan 2016 så har kursen dator- och nätverksteknik ersatt kursen datorteknik 1a som obligatorisk kurs på teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik. Detta är intressant då kursen ska behandla fördjupade kunskaper i ämnet men eleverna på detta program har ej läst någon kurs inom detta ämne innan. Detta kommer troligtvis att ställa större krav på utformingen av kursen Teknik 1 mot att arbeta mer med dator- nätverksteknik. Likaså finns det program som både läser kursen datorteknik 1a och kursen dator- och nätverksteknik. Denna planering utgår från att eleverna ej har så mycket förkunskaper inom ämnet.

Om upplägget: Denna kursplanering är ett förslag på upplägg där kursen delats in i 6 delar. Detta till stor del baserat på det centrala innehållet. Likaså har kunskapskraven delats upp och applicerats på de olika delarna. I de flesta fall kan kunskapskraven ganska tydligt kopplas till delar av centrala innehållet medans vissa kunskapskrav återkommer i alla delar. Exempelvis kunskapskravet om att "bedöma sin egen förmåga" kan kopplas till alla delar men har i detta upplägget koncentrerats till del 6. Begreppet datorsystem innefattar hårdvara och mjukvara och har i detta upplägg delats i var sin del men samma kunskapskrav används. Tidsangivelsen är ett förslag och kan med fördel justeras efter elevernsa intresse och nivå.

Kommentarer: Stora likheter finns med upplägget för kursen datorteknik 1a men det beror på att denna planeringen är generell och utgår ej från att man läst kursen datorteknik 1a innan. Materialet är omfattande och det är upp till undervisande lärare att bedöma omfattningen och graden av detalj för innehållet. Särskilt förhållandet mellan datorteknik och nätverksteknik. Detta upplägg innefattar relativt mycket nätverksteknik. Senare delar är mer av friare natur och kan ses som en repetition/tillämpning av tidigare tillägnade kunskaper. Måluppfyllelsen bedöms till ca 95%. Senaste tiden så har molntjänster (som Office365 och Azure) blivit en allt mer betydande del i ett företags IT-miljö. Kursplanerna har inte uttryckligen ändrats för att reflektera detta men det går såklart att tolka in detta som "datorsystem" etc. Förslagsvis bör man introducera molntjänster och dess egenskaper på något sätt.

Uppdatering - Nya genomgångar för nätverksteknik (2019) och Datorteknik (2019) finns numera i planeringen (uppdaterat sept. 2019). OBS Uppgifter och övningar är inte uppdaterade till 2019 än

OBS Kursplaneringarna uppdateras och revideras kontinuerligt. Förslag och synpunkter mottages gärna.

Vill ni använda materialet för undervisning? Vänligen kontakta IT-läraren.

Del 1 - Datorsystems uppbyggnad hårdvara

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 25%
 • Centralt innehåll:
  • Hårdvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering och uppgradering av datorer och datorsystem.
  • Olika processortyper och deras användningsområden.
  • Prestanda för olika datalagringmedia. Lagring av data på optiska medier.
  • Interna och externa bussar, deras användningsområden och prestanda.
  • Datorns start- och bootsekvenser samt inställning och uppgradering av dess BIOS (Basic Input/Output System) eller firmware.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven beskriver översiktligt hur datorer är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås. Eleven beskriver utförligt hur datorer är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur datorer är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag hårdvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering och optimering i datorer och datorsystem. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med visst handlag hårdvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering och optimering i datorer och datorsystem. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med visst handlag hårdvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering och optimering i datorer och datorsystem.
Eleven hanterar med visst handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. Eleven hanterar med gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. Eleven hanterar med mycket gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt.

Förslag på bedömning: Prov som med fördel kan baseras på övningsuppgifterna samt praktiskt prov och inlämningar.

Kommentarer: Bör kompletteras med mer praktiska uppgifter om BIOS.

Del 2 - Datorsystems uppbyggnad OS

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 25%
 • Centralt innehåll:
  • Vanliga operativsystem och deras egenskaper.
  • Mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering och uppgradering av datorer och datorsystem.
  • Säkerhetskopiering och virusskydd.
  • Konfigurering av grafikkort.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven beskriver översiktligt hur datorer fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås. Eleven beskriver utförligt hur datorer fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur datorer fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering och optimering i datorer och datorsystem. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med visst handlag mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering och optimering i datorer och datorsystem. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med visst handlag mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering och optimering i datorer och datorsystem.

Förslag på bedömning: Prov som med fördel kan baseras på övningsuppgifterna samt praktiskt prov och inlämningar.

Kommentarer: Olika operativsystem bör behandlas. Fördelningen mellan Microsoft Windows och Linux kan justeras beroende på ifall eleverna läst andra kurser inom ämnet innan eller ej. I detta upplägg är det fokus på Windows men det finns gott om Lunux-material att komplettera med på hemsidan. En tydligare labb med grafikkort kan behövas.

Del 3 - Nätverksuppbyggnad

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 25%
 • Centralt innehåll:
  • Lokala nätverk, uppbyggnad och arbetssätt.
  • Protokoll för dataöverföring via nätverk.
  • Begreppen switchning och routning.
  • Begreppet virtuella nät.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven beskriver översiktligt hur lokala nätverk är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås. Eleven beskriver utförligt hur lokala nätverk är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur lokala nätverk är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås.
Dessutom installerar eleven i samråd med handledare datorer i lokala nätverk. Dessutom installerar eleven efter samråd med handledare datorer i lokala nätverk. Dessutom installerar eleven efter samråd med handledare datorer i lokala nätverk.

Förslag på bedömning: Prov som med fördel kan baseras på övningsuppgifterna.

Kommentarer: Precis som tidigare delar så kan man variera omfattningen och svårighetsgraden vad gäller nätverksteknik beroende på vilka kurser eleverna läst innan. Det finns fler praktiska labbar för routing och switching men kursplanen nämner enbart att eleverna ska kunna dessa "begrepp" vilket kan tolkas som teoretisk kunskap.

Del 4 - Kringutrustning och Skrivare

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 10%
 • Centralt innehåll:
  • Installation av kringutrustning och uppgradering av drivrutiner.
  • Installation och underhåll av lokal skrivare.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag hård- och mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering och optimering i datorer och datorsystem. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med visst handlag hård- och mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering och optimering i datorer och datorsystem. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med visst handlag hård- och mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering och optimering i datorer och datorsystem.

Förslag på bedömning: Prov som med fördel kan baseras på övningsuppgifterna samt praktiskt prov och inlämningar.

Kommentarer: Drivrutiner behandlas lite i del 2. Man bör med fördel göra fler praktiska laborationer kring uppgradering av drivrutiner samt installation av diverse kringutrustning.

Del 5 - Felsökning och Optimering

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 5%
 • Centralt innehåll:
  • Kontroll och optimering av datorers och datorsystems prestanda och funktion.
  • Felsökning i datorer och datorsystem.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag optimering och felsökning samt åtgärdar fel i datorer och datorsystem. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med gott handlag optimering och felsökning samt åtgärdar fel i datorer och datorsystem. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med mycket gott handlag optimering och felsökning samt åtgärdar fel i datorer och datorsystem.
Eleven hanterar med visst handlag utrustning samt utför arbetet på ett säkert sätt. Eleven hanterar med gott handlag utrustning samt utför arbetet på ett säkert sätt. Eleven hanterar med mycket gott handlag utrustning samt utför arbetet på ett säkert sätt.

Förslag på bedömning: Praktiskt prov eller projektupppgift.

Kommentarer: Denna delen behöver fyllas på med fler praktiska uppgifter och labbar. Bl a labbar med program som SiSoft Sandra för prestandamätningar samt diverse verktyg för diagnostik (Ultimate Boot CD, SMART tester, Minnestester, mm). En labb med Windows Recovery Console för att göra kontroll av filsystem och reparera bootladdare passar också bra.

Del 6 - Slutuppgift

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 10%
 • Centralt innehåll:
  • Bör täcka in det mesta av det centrala innehållet i kursen
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Resultatet är tillfredsställande i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Resultatet är tillfredsställande i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Resultatet är gott i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en enkel dokumentation av sitt arbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann dokumentation av sitt arbete. I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Förslag på bedömning: Inlämning eller praktiskt prov baserat på Projektet installation och driftsättning av datorsystem. Går utmärkt att kombinera med APL förutsatt att dokumentation görs.

Kommentarer: Något lätt modifierad version av slutuppgiften till Datorteknik 1a.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här