Nätverksteknologier

Kurskod: NÄVNÄK 100 poäng
Kursen nätverksteknologier omfattar punkterna 1—9 under rubriken Ämnets (Nätverksteknik) syfte. Se skolverkets hemsida. Kursen bygger på kursen Nätverksteknik.

Om upplägget: Denna kursplanering är ett förslag på upplägg där kursen delats in i delar (delarna kan göras i annan ordning med mindre justeringar). Detta till stor del baserat på det centrala innehållet. Likaså har kunskapskraven delats upp och applicerats på de olika delarna. I de flesta fall kan kunskapskraven ganska tydligt kopplas till delar av centrala innehållet medans vissa kunskapskrav återkommer i alla delar. Tidsangivelsen är ett förslag och kan med fördel justeras efter eleverns intresse och nivå.

Då kursen innehåller kunskapskrav och centralt innehåll som berörs i tidigare kurser såsom Nätverksteknik och Datorteknik 1a så kan man med fördel repetera grundläggande nätverkskunskaper. Beroende på elevgrupp och förkunskaper så kan detta ta olika lång tid. Då det ej är säkert att alla som läser denna kurs har läst Datorteknik 1a så utgår denna planering från att man ej läst Datorteknik innan.

Kommentarer: Nästan alla kurser inom ämnet har samma kunskapskrav och det enda som skiljer är det centrala innehållet. I vissa fall så finns det även liknande centralt innehåll vilket påverkar upplägget ifall eleverna läser/ska läsa flera av kurserna inom detta ämne.

Uppdatering - Windows Server 2019 fungerar i princip likadant som Server 2012 R2. Det är minimala skillnader i gränssnittet och inga större skillnader vad gäller de vanligaste serverrollerna. Ny funktioner finns givetvis, främst inom virtualisering, lagring och säkerhet. Alla instruktioner och laborationer till Server 2012 R2 fungerar till Server 2019. Trots detta finns det uppdaterade genomgångar och laborationer för Windows Server 2019 (fler på gång) under respektive sektion dock inte länkade här.

OBS Kursplaneringarna uppdateras och revideras kontinuerligt. Förslag och synpunkter mottages gärna.

Vill ni använda materialet för undervisning? Vänligen kontakta IT-läraren.

Del 1 - Nätverksprotokoll och referensmodeller

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 20%
 • Centralt innehåll:
  • Referensmodellen open systems interconnection (OSI) och de olika skiktens specifika tjänst som är oberoende av de tekniker som används i lagret ovanför eller nedanför. Hur information hanteras och hur utrustning och tjänster fungerar i samverkan i olika kommunikationslösningar.
  • Nätverksprotokoll, dvs. hur digital kommunikation mellan olika datorenheter fungerar. Administration och konfiguration av nätverksprotokoll.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven beskriver översiktligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar.
Eleven skapar med viss säkerhet systemlösningar. Eleven skapar med viss säkerhet systemlösningar. Eleven skapar med viss säkerhet systemlösningar.

Förslag på bedömning: Prov som med fördel kan baseras på övningsuppgifterna samt praktiskt prov och inlämningar.

Kommentarer: Denna del innefattar konfiguration av nätverksprotokoll. Då DHCP och IP behandlas i en annnan del så är fokus lagt på DNS men det går givitvis att titta närmare på valfritt protokoll. En del innehåll i Quizarna samt övningsuppgifterna bygger på att man läst delar av datorkommunikation som vi i denna planering valt att tona ner lite och vissa upppgifter bör därmed strykas. Fler laborationer som handlar om DNS-konfiguration är på gång.

Del 2 - Uppbyggnad av nätverk och bandbredd

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 25%
 • Centralt innehåll:
  • Uppbyggnad av nätverks olika delar samt funktion av bandbredd, till exempel mätning av kapacitet och kapacitetsbehov för olika bredbandslösningar.
  • Överföringsmedier, dvs. olika sätt att skicka digital information i form av data. Begränsningar samt säkerhet och prestanda vid val av olika överföringsmedier, till exempel kabelbaserad eller luftbaserad kommunikation.
  • Accessmetoder för att upprätta kommunikation mellan olika enheter i ett datornätverk.
  • Wireless local area network (WLAN).
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven beskriver översiktligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar.
Eleven utför i samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering av nätverksmiljöer Eleven utför efter samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering av nätverksmiljöer Eleven utför efter samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering av nätverksmiljöer
Eleven bygger också i samråd med handledare upp nätverk och anläggningar. Eleven bygger också efter samråd med handledare upp nätverk och anläggningar. Eleven bygger också efter samråd med handledare upp nätverk och anläggningar.

Förslag på bedömning: Praktiskt prov eller lämplig undersökande inlämningsuppgift, alt. redovvisning.

Kommentarer:I denna del introducerad CISCO IOS som behövs för kommande delar. Det som saknas är en genomgång om bandbredd, mätning av bandbredd och vad som krävs (bandbredd bla.a) för vanligt förekommande tjänster så att rätt uppkoppling kan väljas beroende på behov (tjänster, användning och storlek på organisationen). Eventuellt lite mer om accessmetoder (CSMA/CD och CSMA/CA) öven om detta nämn i materialet. Övningsfrågor och undersökande uppgift om krav för olika tjänster samt vilka lösningar olika internetleverantörer erbjuder bör skapas. Fler laborationer och övningsuppgifter till CISCO IOS bör skapas.
Beroende på om eleverna läser kursen Digital kommunikationsteknik så får man anpassa mängden WLAN-material som man arbetar med och kanske olika fokusområden för trådlösa nätverk (mer fysiska lagret i Digital kommunikationsteknik). Beroende på ifall eleverna läser Kommunikationsnät-kurser (mer installation) så kan man fokusera mer eller mindre på den fysiska installationsbiten, i så fall kan man behöva lite mer installationsteknik med patchpaneler, kabeldragning, mätning, märkning och dokumentation.
Uppbyggnad av nätverk och analys av nätverksmiljöer har vi valt att fokusera på i den avslutande uppgiften.

Del 3 - Internet och WAN-tekniker

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 10%
 • Centralt innehåll:
  • Nätverkstopologier, dvs. på vilket sätt olika noder i nätverk är kopplade till varandra.
  • Packet switching network, dvs. paketförmedling där data paketeras och adresseras mellan olika fysiska och logiska nivåer och komponenter i en datorbaserad kommunikationssituation.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven beskriver översiktligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar.
Eleven utför i samråd med handledare analys av nätverksmiljöer. Eleven utför efter samråd med handledare analys av nätverksmiljöer. Eleven utför efter samråd med handledare analys av nätverksmiljöer.

Förslag på bedömning: Prov eller undersökande inlämningsuppgift alt. redovisning.

Kommentarer: Tidigare genomgångar har tagit upp olika topologier. Likaså kan man tolka packet switching olika. Beroende på ifall man tolkar det som att Ethernet och TCP/IP (UDP) räcker så finns det tillräckligt i tidigare material. Eventuellt skulle man kunna fördjupa sig i IP, TCP och UDP lite mer. Tolkar man packet switching till att innefatta Frame Relay och X.25 så behöver materialet kompletteras lite. Vi har tänkt oss ett upplägg med fokus på hur nätverken byggs i Sverige idag, vad används och hur ser det ut i praktiken? Materialet behöver kompletteras med en genomgång som bygger på interjvuer från internetleverantörer och större föratag. Samt en undersökande uppgift.

Del 4 - Adressering

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 15%
 • Centralt innehåll:
  • Nätverksprotokoll, dvs. hur digital kommunikation mellan olika datorenheter fungerar. Administration och konfiguration av nätverksprotokoll.
  • Adressering i nätverk, kommunikation av data mellan olika enheter samt hur kommunikationen fungerar utifrån tekniska regler för de olika protokollen. Hur utdelning av adresser fungerar med dynamic host configuration protocol (DHCP).
  • Subnätning, dvs. hur man delar upp ett datornätverk i mindre delar.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven beskriver översiktligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar.
Eleven utför i samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer. Eleven utför efter samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer. Eleven utför efter samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer.

Förslag på bedömning: Prov som med fördel kan baseras på övningsuppgifterna samt praktiskt prov eller inlämningar.

Kommentarer: Fokus på IPv4 och DHCP. Mer material om IPv6 bör läggas till. Labb om DHCP-server med Linux bör skapas. Konfiguration av DHCP-server i ett eller fler operativsystem bör genomföras.

Del 5 - Segmentering av nätverk och säkerhet

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 20%
 • Centralt innehåll:
  • Routningsprotokoll, hantering av kommunikation mellan olika adressområden samt olika vägar på vilka data sänds mellan sändare och mottagare i olika nätverk.
  • Virtuella nät, dvs. virtual local area network (VLAN). Skydd mot avlyssning mellan olika nätverk.
  • Tunnling
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven beskriver översiktligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar.
Eleven utför i samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering,och administration av nätverksmiljöer. Eleven utför efter samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, och administration av nätverksmiljöer. Eleven utför efter samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, och administration av nätverksmiljöer.

Förslag på bedömning: Prov eller praktiskt prov.

Kommentarer: Fokus på VLAN och Routing. Termen "Skydd mot avlyssning" kan tolkas olika beroende på vilket nätverkslager man vill blanda in, men helt klart VLAN och fysiskt (även om segmentering på fysisk nivå inte uttryckligen diskuteras mycket i materialet). I det centrala innehållet nämns "Tunnling" vilket de flesta tolkar som VPN och lite IPSec (eller t.ex. tunnla trafik via SSH?). Material för VPN och genomgång på detta bör läggas till. Fler CISCO-labbar är på gång. Genomgång och labb för VPN och routing med Linux bör göras.

Del 6 - Sammanfattande uppgift

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 10%
 • Centralt innehåll:
  • Berör det mesta i centrala innehållet i varierande grad.
 • Innehåll:
<
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete. I planeringen läser och tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument. Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete. I planeringen läser och tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument.Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete. I planeringen läser och tolkar eleven med säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument.
Eleven bygger också i samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med viss säkerhet systemlösningar. Dessutom utför eleven i samråd med handledare övervakning, underhåll och felsökning av samt identifierar och åtgärdar i samråd med handledare fel i utrustning i nätverksmiljöer. Eleven bygger också efter samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med viss säkerhet systemlösningar. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare övervakning, underhåll och felsökning av samt identifierar och åtgärdar efter samråd med handledare fel i utrustning i nätverksmiljöer. Eleven bygger också efter samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med säkerhet systemlösningar. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare övervakning, underhåll och felsökning av samt identifierar och åtgärdar efter samråd med handledare fel i utrustning i nätverksmiljöer.
Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser på ett sätt som är miljömässigt och säkert både för eleven själv och andra. Resultatet av arbetet är tillfredsställande med avseende på funktion, säkerhet och kvalitet. När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete. Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser på ett sätt som är miljömässigt och säkert både för eleven själv och andra. Resultatet av arbetet är tillfredsställande med avseende på funktion, säkerhet och kvalitet. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete. Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser på ett sätt som är miljömässigt och säkert både för eleven själv och andra. Resultatet av arbetet är gott med avseende på funktion, säkerhet och kvalitet. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
Eleven ger i samråd med handledare enkla råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning Eleven ger efter samråd med handledare råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning Eleven ger efter samråd med handledare avancerade råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Förslag på bedömning: Inlämningsuppgift och redovisning.

Kommentarer: Uppdatering av slutuppgift måste göras. OBS nuvarande uppgift har lite fel fokusområde och behöver anpassas mer mot uppbyggnad av nätverk, IP-plan och infrastruktur mm. gärna utifrån olika kunders/företags behov och gärna genomföra den praktiskt i den mån det går. Uppgiften är tänkt att mer eller mindre mäta alla kunskapskrav, men fokus är lagd på de kunskapskrav som inte betonats i tidigare delar. Går med fördel att lägga ut liknande uppgift eller arbete motsvarande slutuppgiften på APL.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här